เงื่อนไขและข้อตกลงในการเปิดร้านค้าออนไลน์กับเว็บไซต์ mymarket.in.th
1. สมาชิกเว็บไซต์ mymarket.in.th สามารถสร้างร้านค้าขายเว็บไซต์ออนไลน์ได้
2.ห้ามใช้เว็บไซด์ mymarket.in.th ในกิจกรรมอันมีวัตถุประสงค์ที่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย
หรือเป็นการขัดต่อศีลธรรมอันดีต่อประชาชนหรือเป็นการสร้างความแตกแยกให้แก่บุคคลต่างๆ
3. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากการใช้งาน
การลุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลหรือปัญหาอื่นๆที่ผู้ใช้บริการนี้ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
4.หากผู้ให้บริการตรวจพบว่าท่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการลบข้อความของท่านได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า